Một số thẻ HTML hay ho nhưng ít được sử dụng

7 thẻ HTML hay ho nhưng ít được sử dụng

Một số thẻ HTML có thể bạn chưa từng sử dụng hoặc chưa từng nghe đến bao giờ, trong bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn 7 thẻ HTML thú vị ít được sử dụng nhé.

#1. meter & progress

Thẻ <meter> thường được dùng để tạo các phần tử có ý nghĩa giống như: thước đo, ổ đĩa, ....

Thẻ <progress> dùng để hiển thị tiến trình của một nhiệm vụ.

<label for="disk_c">Disk usage C:</label>
<meter id="disk_c" value="2" min="0" max="10">2 out of 10</meter><br>

<label for="disk_d">Disk usage D:</label>
<meter id="disk_d" value="0.6">60%</meter>
Thẻ meter dùng để hiển thị kích thước ổ đĩa
Thẻ meter dùng để hiển thị kích thước ổ đĩa

#2. sup & sub

Thẻ <sub> dùng để tạo văn bản có kích thước nhỏ hơn văn bản bình thường và nằm ở vị trí khoảng từ phân nửa trở xuống so với văn bản bình thường.

Ngược với thẻ <sub>, thẻ <sup> dùng để tạo văn bản nằm ở vị trí khoảng từ phân nửa trở lên so với văn bản bình thường.

<p>This text contains <sub>subscript</sub> text.</p>
<p>This text contains <sup>superscript</sup> text.</p>
Ví dụ sử dụng thẻ sup và sub
Ví dụ sử dụng thẻ sup và sub

#3. datalist

Thẻ <datalist> có chức năng chỉ định một danh sách các tùy chọn được xác định trước cho một phần tử <input>.

Thẻ <datalist> được sử dụng để cung cấp chức năng "autocomplete" cho các phần tử <input>, người dùng sẽ thấy một danh sách thả xuống các tùy chọn trước khi họ nhập dữ liệu.

<input list="browsers" name="browser" id="browser">
 <datalist id="browsers">
  <option value="Edge">
  <option value="Firefox">
  <option value="Chrome">
  <option value="Opera">
  <option value="Safari">
 </datalist>
HTML datalist
Dùng thẻ datalist để "autocomplete" cho input

#4. map & area

Thẻ <map><area> dùng để tạo các image map, là các hình ảnh có các vùng có thể click vào được.

<img src="workplace.jpg" alt="Workplace" usemap="#workmap" width="400" height="379">

<map name="workmap">
 <area shape="rect" coords="34,44,270,350" alt="Computer" href="computer.htm">
 <area shape="rect" coords="290,172,333,250" alt="Phone" href="phone.htm">
 <area shape="circle" coords="337,300,44" alt="Cup of coffee" href="coffee.htm">
</map>
Thẻ map và area trong HTML
Thẻ map và area trong HTML

#5. details & summary

Thẻ <details><summary> thường được sử dụng kết hợp với nhau để tạo ra các nội dung có thể đóng mở được mà không tới javascript.

<details>
 <summary>Epcot Center</summary>
 <p>Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.</p>
</details>
Thẻ details & summary
Thẻ details & summary

#6. object

 Thẻ <object> dùng để nhúng một "tài liệu" nào đó vào trang web.

- Tài liệu ở đây rất đa dạng, có thể là:

 • Một tập tin audio
 • Một tập tin video
 • Một trang web
 • Một tập tin pdf
 • Một tập tin flash
 • ....

- Tuy nhiên, thông thường thì thẻ <object> không dùng để nhúng các tập tin audio, video, trang web.

(Vì để nhúng những loại tập tin đó, ta đã có các thẻ chuyên dụng như <audio>, <video>, <iframe>)

#7. abbr

Thẻ <abbr> dùng để định nghĩa một từ viết tắt.

(khi ta di chuột vào từ viết tắt thì cụm từ định nghĩa đầy đủ sẽ được nổi lên)

The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.
HTML abbr tag
Thẻ abbr

#Tham khảo

 1. W3Schools
 2. MDN
 3. Dev.to