Hướng dẫn sử dụng git, tổng hợp những câu lệnh cần biết

Những git command thường dùng

Một bài viết hướng dẫn sử dụng git ngắn gọn đầy ý nghĩa, tổng hợp những câu lệnh git mà bạn nên biết. Hướng dẫn sử dụng GIT chỉ 1 phút với 25 câu lệnh, bạn có thể hiểu ngay lập tức mà không cần phải đi tìm nhiều bài viết khác nhau.

#Branch (nhánh)

 • git branch: Danh sách các local branch
 • git branch -a: Danh sách các local và remote branch
 • git checkout -b branch_name: Tạo 1 local branch và chuyển sang branch đó
 • git checkout branch_name: Chuyển sang 1 branch đã có
 • git push origin branch_name: Push branch lên remote repo
 • git branch -m new_name: Đổi tên branch hiện tại
 • git branch -d branch_name: Xóa local branch
 • git push origin :branch_name: Xóa remote branch

#Logs

 • git log --oneline: Hiển thị lịch sử commit, mỗi commit 1 dòng
 • git log -2: Hiển thị n dòng lịch sử commit
 • git log -p -2: Hiển thị n dòng lịch sử commit kèm theo thay đổi của commit
 • git diff: Hiển thị các thay đổi của branch hiện tại
 • git diff myfile: Hiển thì thay đổi của file
 • git blame myfile: Xem ai thay đổi file những gì và khi nào
 • git remote show origin: Xem remote branches và branch tương ứng ở local

#Cleanup (dọn dẹp)

 • git clean -f: Xóa những file chưa được quản lý bởi git (untracked files)
 • git clean -df: Xóa những file và thư mục chưa được quản lý bởi git (untracked files and directories)
 • git checkout -- .: Loại bỏ tất cả thay đổi ở branch hiện tại
 • git reset HEAD myfile: Unstage một file.

#Tags

 • git pull --tags: Get remote tags.
 • git checkout tag_name: Di chuyển sang một tag (đã tồn tại)
 • git tag: Danh sách tag
 • git tag -a tag_name -m "tag message": Tạo tag mới
 • git push --tags: Push tất cả tag lên remote repo

#Stashes

 • git stash save "stash name" && git stash: Lưu thay đổi vào stash
 • git stash list: Hiển thị các stash
 • git stash pop: Áp dụng thay đổi của stash mới nhất và xóa khỏi danh sách stash