Javascript thêm đuôi (hậu tố) AM PM vào giờ

Hàm javascript helper (với typescript) ngắn gọn giúp thêm đuôi (hậu tố) AM PM (sáng chiều) vào giờ chỉ với 1 dòng code.

#JavaScript version

// `h` is an hour number between 0 and 23
const suffixAmPm = (h) => `${h % 12 === 0 ? 12 : h % 12}${h < 12 ? 'am' : 'pm'}`;

#TypeScript version

const suffixAmPm = (h: number): string => `${h % 12 === 0 ? 12 : h % 12}${h < 12 ? 'am' : 'pm'}`;

#Ví dụ

suffixAmPm(0); // '12am'
suffixAmPm(5); // '5am'
suffixAmPm(12); // '12pm'
suffixAmPm(15); // '3pm'
suffixAmPm(23); // '11pm'