Javascript cast một giá trị về dạng mảng

Hàm javascript helper (và typescript) giúp cast (chuyển đổi) giá trị của biến về dạng array (mảng) ngắn gọn chỉ với 1 dòng code.

#JavaScript version

const castArray = (value) => (Array.isArray(value) ? value : [value]);

#TypeScript version

const castArray = <T,_>(value: T | T[]): T[] => (Array.isArray(value) ? value : [value]);

#Ví dụ

castArray(1); // [1]
castArray([1, 2, 3]); // [1, 2, 3]