Javascript kiểm tra xem một mảng có rỗng (empty) không

Hàm javascript helper (và typescript) giúp kiểm tra xem một array (mảng) có rỗng (empty) không chỉ với 1 dòng code.

#JavaScript version

// `arr` is an array
const isEmpty = (arr) => Array.isArray(arr) && !arr.length;

#TypeScript version

const isEmpty = <T,_>(arr: T[]): boolean => Array.isArray(arr) && !arr.length;

#Ví dụ

isEmpty([]); // true
isEmpty([1, 2, 3]); // false