Javascript convert mảng của các object thành một object duy nhất

Hàm javascript helper (với typescript) ngắn gọn giúp bạn chuyển đổi (convert) một mảng (array) của các đối tượng (object) thành một dối tượng duy nhất chỉ với 1 dòng code.

#JavaScript version

const toObject = (arr, key) => arr.reduce((a, b) => ({ ...a, [b[key]]: b }), {});

// Or
const toObject = (arr, key) => Object.fromEntries(arr.map((it) => [it[key], it]));

#TypeScript version

const toObject = <T extends Record<string, any>, K extends keyof T>(arr: T[], key: K): Record<string, T> => (
  arr.reduce((a, b) => ({ ...a, [b[key]]: b }), {})
);

const toObject = <T extends Record<string, any>, K extends keyof T>(arr: T[], key: K): Record<string, T> => (
  Object.fromEntries(arr.map((it) => [it[key], it]))
);

#Ví dụ

toObject(
  [
    { id: '1', name: 'Alpha', gender: 'Male' },
    { id: '2', name: 'Bravo', gender: 'Male' },
    { id: '3', name: 'Charlie', gender: 'Female' },
  ],
  'id'
);
/* 
{
  '1': { id: '1', name: 'Alpha', gender: 'Male' },
  '2': { id: '2', name: 'Bravo', gender: 'Male' },
  '3': { id: '3', name: 'Charlie', gender: 'Female' },
}
*/