Javascript chuyển đổi mảng các chuỗi thành số

Hàm javascript helper (với typescript) ngắn gọn giúp chuyển đổi (convert) một mảng (array) của các chuỗi (string) thành một mảng của các số (number) chỉ với 1 dòng code.

#JavaScript version

const toNumbers = (arr) => arr.map(Number);

// Or
const toNumbers = (arr) => arr.map((x) => +x);

#TypeScript version

const toNumbers = (arr: string[]): number[] => arr.map(Number);

// Or
const toNumbers = (arr: string[]): number[] => arr.map((x) => +x);

#Ví dụ

toNumbers(['2', '3', '4']); // [2, 3, 4]