Javascript đếm số lần xuất hiện của các thuộc tính của một mảng các đối tượng

Hàm javascript helper (với typescript) ngắn gọn giúp đếm số lần xuất hiện của các thuộc tính (properties) của một mảng (array) các đối tượng (object) chỉ với 1 dòng code.

#JavaScript version

const countBy = (arr, prop) => arr.reduce((prev, curr) => ((prev[curr[prop]] = ++prev[curr[prop]] || 1), prev), {});

#TypeScript version

const countBy = <T extends Record<string, string>, K extends keyof T>(arr: T[], prop: K): Record<string, number> => (
  arr.reduce((prev, curr) => ((prev[curr[prop]] = ++prev[curr[prop]] || 1), prev), {} as Record<string, number>)
);

#Ví dụ

countBy(
  [
    { branch: 'audi', model: 'q8', year: '2019' },
    { branch: 'audi', model: 'rs7', year: '2020' },
    { branch: 'ford', model: 'mustang', year: '2019' },
    { branch: 'ford', model: 'explorer', year: '2020' },
    { branch: 'bmw', model: 'x7', year: '2020' },
  ],
  'branch'
);

// { 'audi': 2, 'ford': 2, 'bmw': 1 }