Cắt bỏ dấu gạch chéo ở đầu và cuối chuỗi trong Javascript

Hàm javascript helper (với typescript) ngắn gọn giúp cắt bỏ (trim) dấu gạch chéo (slash) ở đầu và cuối chuỗi chỉ với 1 dòng code.

#JavaScript version

const trimSlashes = (str) => str.replace(/^\/+|\/+$/g, '');

// Or
const trimSlashes = (str) => str.split('/').filter(Boolean).join('/');

#TypeScript version

const trimSlashes = (str: string): string => str.replace(/^\/+|\/+$/g, '');

// Or
const trimSlashes = (str: string): string => str.split('/').filter(Boolean).join('/');

#Ví dụ

trimSlashes('//hello/world///'); // hello/world