Cập nhật Laravel 5.8.24

Laravel v5.8.24 phát hành ngày 19/06/2019 với một số tính năng mới như định nghĩa port cho command artisan serve bằng env SERVER_PORT cũng như một số tính năng, chỉnh sửa khác.

Đầu tiên, bạn đã có thể sử dụng một closure như là đối số thứ 2 của method assertSessionHas (response testing). Nếu bạn chưa biết thì method này dùng để test xem một sesstion có tồn tại hoặc chứa một gía trị cho trước không. Dưới đây là một ví dụ khi sử dụng closure là đối số thứ 2:

// Before
$response->assertSessionHas('authenticatable');
$this->assertTrue($user->is(session('authenticatable')));

// After
$response->assertSessionHas('authenticatable', function ($authenticatable) use ($user) {
    return $user->is($authenticatable);
});

Tiếp theo, method assertUnauthorized được thêm vào để test xem status code của response có phải là 401 (Unauthorized) không.

$response->assertUnauthorized();

Và port của server được khởi tạo khi chạy command artisan serve nay đã có thể định nghĩa bằng env SERVER_PORT:

# Before 5.8.24
php artisan serve --port=9005

# Via env or in the .env file
export SERVER_PORT="9005"

php artisan serve

Dưới đây là tất cả những thay đổi của phiên bản Laravel 5.8.24 này:

Added

  • Added possibility to assert that the session contains a given piece of data using a closure in TestResponse::assertSessionHas() (#28837)
  • Added TestResponse::assertUnauthorized() (#28851)
  • Allowed to define port in ServeCommand via SERVER_PORT env variable ([#28849](https://github.com/laravel/framework/pull/28849, 6a18e73)
  • Allowed console environment argument to be separated with a space (#28869)
  • Added @endcomponentFirst directive (#28884)
  • Added optional parameter $when to retry helper (85c0801)

Fixed

  • Fixed Builder::dump() and Builder::dd() with global scopes (#28858)

Reverted

Changed

  • Handle SuspiciousOperationException in router as NotFoundHttpException (#28866)