Hướng dẫn sử dụng git, tổng hợp những câu lệnh cần biết

Một bài viết hướng dẫn sử dụng git ngắn gọn đầy ý nghĩa, tổng hợp những câu lệnh git mà bạn nên biết. Hướng dẫn sử dụng GIT chỉ 1 phút với 25 câu lệnh, bạn có thể hiểu ngay lập tức mà không cần phải đi tìm nhiều bài viết khác nhau.

BRANCHES

git branch									List all local branches.	
git branch -a								List remote and local branches.	
git checkout -b branch_name					Create a local branch and switch to it.	
git checkout branch_name					Switch to an existing branch.	
git push origin branch_name					Push branch to remote.	
git branch -m new_name						Rename current branch.	
git branch -d branch_name					Delete a local branch.	
git push origin :branch_name				Delete a remote branch.	

LOGS

git log --oneline							Show commit history in single lines.	
git log -2									Show commit history for last N commits.	
git log -p -2								Show commit history for last N commits with diff.	
git diff									Show all local file changes in the working tree.	
git diff myfile								Show changes made to a file.	
git blame myfile							Show who changed what & when in a file.	
git remote show origin						Show remote branches and their mapping to local.	

CLEAN UP

git clean -f								Delete all untracked files.	
git clean -df								Delete all untracked files and directories.	
git checkout -- .							Undo local modifications to all files.	
git reset HEAD myfile						Unstage a file.	

TAGS

git pull --tags								Get remote tags.	
git checkout tag_name						Switch to an existing tag.	
git tag										List all tags.	
git tag -a tag_name -m "tag message"		Create a new tag.	
git push --tags								Push all tags to remote repo.

STASHES

git stash save "stash name" && git stash	Save changes to a stash.	
git stash list								List all stashes.	
git stash pop								Apply a stash and delete it from stash list.	

Nguồn: https://gitsheet.wtf/

Tags: