Laravel 6.0 - Cải tiến Eloquent Subquery

Laravel đã được cập nhật lên phiên bản 6.0. Laravel 6.0 với nhiều thay đổi, tính năng mới tuyệt vời mà bạn không thể bỏ qua. Trong bài viết này hãy cũng tìm hiểu về những cải tiến của Eloquent Subquery nhé. doge

"Select" subqueries

Pull request #29567 hổ trợ chèn subquery khi sử dụng hai method select()addSelect() của query builder.

Hãy tượng tượng chúng ta có một bảng destinations chứa các điểm đến của các chuyến bay và một bảng flights chứa các chuyển bay. Bảng flights chứa cột arrived_at cho biết chuyến bay đến đích khi nào.

Sử dụng chức năng select kèm subquery mới ở Laravel 6.0, chúng ta có thể chọn tất cả các điểm đến và tên của chuyến bay gần đây nhất đã đến đích đó bằng một truy vấn duy nhất sau đây suy nghĩ:

return Destination::addSelect(['last_flight' => Flight::select('name')
  ->whereColumn('destination_id', 'destinations.id')
  ->orderBy('arrived_at', 'desc')
  ->limit(1)
])->get();

Thật tuyệt vời, code thật đẹp và cú pháp dễ hiểu phải không nào. Không chỉ Eloquent, bạn cũng có thể sử dụng tính năng mới này với query builder:

return Destination::addSelect(['last_flight' => function ($query) {
  $query->select('name')
    ->from('flights')
    ->whereColumn('destination_id', 'destinations.id')
    ->orderBy('arrived_at', 'desc')
    ->limit(1);
}])->get();

"Order by" subqueries

Ngoài ra, pull request #29563 cho phép bạn sử dụng subquery trong phương thức truy vấn orderBy() của query builder. Tiếp tục ví dụ của chúng ta ở trên, chúng ta có thể sử dụng tính năng này để sắp xếp các điểm đến dựa trên thời điểm chuyến bay cuối cùng đến điểm đến đó.

return Destination::orderByDesc(
  Flight::select('arrived_at')
    ->whereColumn('destination_id', 'destinations.id')
    ->orderBy('arrived_at', 'desc')
    ->limit(1)
)->get();

Cũng như với truy vấn select, bạn cũng có thể sử dụng trực tiếp query builder để tạo các subquery. Ví dụ: có thể bạn muốn sắp xếp người dùng dựa trên ngày đăng nhập cuối cùng của họ:

return User::orderBy(function ($query) {
  $query->select('created_at')
    ->from('logins')
    ->whereColumn('user_id', 'users.id')
    ->latest()
    ->limit(1);
})->get();

"From" subqueries

Cuối cùng, pull request #29602 cho phép sử dụng subquery bên trong method from() của query builder:

Ví dụ: có thể bạn muốn tính tổng số donations trung bình được thực hiện bởi người dùng trong ứng dụng của bạn. Tuy nhiên, trong SQL, không thể lồng các hàm tổng hợp như sau:

AVG(SUM(amount))

Thay vào đó, chúng ta có thể sử dụng một subquery để tính toán điều này:

return DB::table(function ($query) {
  $query->selectRaw('sum(amount) as total')
    ->from('donations')
    ->groupBy('user_id');
}, 'donations')->avg('total');

Một thay đổi đáng chú ý nếu bạn đang sử dụng Eloquent bên ngoài Laravel, đó là có sử thay đổi của method table() bên trong class Illuminate/Database/Capsule/Manager. Nó được thay đổi từ table($table, $connection = null) sang table($table, $as = null, $connection = null).

Những tính năng thật tuyệt vời phải không các bạn, chúc các bạn vui vẻ. ahihi

Nguồn: https://laravel-news.com/eloquent-subquery-enhancements