Cập nhật Laravel 5.8.19

Laravel 5.8.19 release ngày 28/5/2019, với một số thay đổi như cải thiện hiệu suất cho helper Arr::flatten(), điều này cũng cải thiện hiệu suất khi thực hiện insert một số lượng lớn items; thêm method isProduction() vào class Application...

Dưới đây là tất cả những thay đổi trong phiên bản này:

Thêm

  • Thêm biến env tùy chọn DYNAMODB_ENDPOINT để cấu hình endpoint cho DynamoDB (#28600)
  • Thêm method Illuminate\Foundation\Application::isProduction() (#28602)
  • Cho phép disable exception reporting khi sử dụng helper rescue() (#28617)
  • Cho phép parse Url khi cấu hình Redis (#28612, f4cfb32)
  • Cho phép setting thêm 2 option khi cấu hình smtp (sourceiplocaldomain) (#28631, 435c05b)

Chỉnh sửa

  • Chỉnh sửa Eloquent UPDATE queries khi sử dụng alias (#28607)
  • Chỉnh sửa Illuminate\Cache\DynamoDbStore::forever() (#28618)
  • Chỉnh sửa command event:list (#28624)

Cải thiện performance

  • Cải thiện hiệu suất(performance) cho function Arr::flatten() (#28614)

Thay đổi

  • Thêm id vào exception ModelNotFoundException trong class ImplicitRouteBinding (#28588)

GitHub: https://github.com/laravel/framework/releases/tag/v5.8.19