Cập nhật Laravel 5.8.20, cải thiện hiệu suất cho helper Array Collapse

Laravel 5.8.20 phát hành ngày 04/06/2019, ngoài việc cải thiện hiệu suất cho helper Array Collapse, dưới đây là những thay đổi khác được cập nhật trong phiên bản này.

Thêm mới

  • Thêm phương thức viewAny() vào class DummyClass (policy) (#28654, #28671)
  • Thêm tùy chọn fullpath vào command make:migration (#28669)

Cải thiện hiệu suất

  • Cải thiện hiệu suất cho helper Arr::collapse() (#28662, #28676)

Chỉnh sửa

  • Chỉnh sửa lỗi của command artisan cache:clear khi sử dụng thư viện Predis (#28706)

Github: https://github.com/laravel/framework/releases/tag/v5.8.20